Witaj w bazie firm Opole Lubelskie

  • photo
  • photo
Stop the animation

Opole Lubelskie - Owocne inwestycje

Portal
for entrepreneurs

Wsparcie w starcie - pożyczka dla osób podejmujących działalność gospodarczą oraz istniejących przedsiębiorstw

Publikacja:

06 March 2020

„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” jest ogólnopolskim, rządowym programem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Lubelska Fundacja Rozwoju pełni w Programie rolę Pośrednika Finansowego zarządzającego funduszem pożyczkowym oraz świadczącego usługi szkoleniowe i doradcze na terenie województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego.
Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia – poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek z przeznaczeniem na:
• podjęcie działalności gospodarczej,
• utworzenie miejsca pracy.

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej (podstawowa)
Pożyczka dla niezatrudnionych i niewykonujących innej pracy zarobkowej, tj.:
• studenta ostatniego roku studiów (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich),
• poszukującego pracy absolwenta szkoły lub uczelni wyższej – do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
• osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy,
• poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej.
Pożyczka na utworzenie miejsca pracy (uzupełniająca)
Dla podmiotów, którym udzielono pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej.
W przypadku pożyczkobiorców korzystających jednocześnie z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy istnieje możliwość umorzenia należności z tytułu udzielonej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie pozostałej do spłaty pożyczki udzielonej na utworzenie miejsca pracy.
Pożyczka na utworzenie miejsca pracy (dla przedsiębiorcy)
a) Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej, w tym skierowanych przez PUP udzielana będzie:
• podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom, producentom rolnym.
b) Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej lub poszukującego pracy absolwenta, w tym skierowanych przez PUP udzielana będzie:
• żłobkom lub klubom dziecięcym na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć,
• podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat wsparcia udziela Lubelska Fundacja Rozwoju. 

ul. Rynek 7, 20-111 Lublin
tel. 81 528 53 33, 81 528 53 34
e-mail: lfr@lfr.lublin.pl
Biuro czynne:
poniedziałek, środa, piątek – godz. 8.00-16.00
wtorek, czwartek – godz. 8.00-17.30

Other news

News archive