Witaj w bazie firm Opole Lubelskie

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
Zatrzymaj animację

Opole Lubelskie - Owocne inwestycje

Portal
dla przedsiębiorców

Nieruchomość przy ul. Podzamcze w Opolu Lubelskim - I przetarg

Nieruchomość przy ul. Podzamcze w Opolu Lubelskim - I przetarg

Metryka oferty inwestycyjnej

Numer działki: 2742
Powierzchnia [ha]: 0,6019
Przeznaczenie działki: DZiałalność gospodarczo-usługowa
Charakter działki: Nieruchomość gruntowa, zabudowana
Właściciel działki: Gmina Opole Lubelskie
Ulica: Podzamcze 53
Miasto: Opole Lubelskie
Osoba do kontaktu: Urząd Gminy, ul. Lubelska 4
Telefon: 81 827 72 23

Opis

Nieruchomość gruntowa, zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów nr 2742 o powierzchni 0,6019 ha, położona w Opolu Lubelskim obrębie 3, przy ul. Podzamcze 53,dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LU1O/00052016/8.
Przedmiotowa nieruchomość powstała w wyniku połączenia działek ewidencyjnych oznaczonych nr: 43/1 o pow. 0,3343 ha i nr 43/2 o pow. 0,2676 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Opole Lubelskie obr. 3, jednostka ewidencyjna Opole Lubelskie – miasto. Połączenie działek nastąpiło na podstawie decyzji Starosty Opolskiego znak: GKK.66251.5.3.2012 z dnia 20.09.2012 r. Połączenie działek nie zostało ujawnione w w/w księdze wieczystej.
Działka nr ew. 2742 zabudowana jest budynkiem dydaktycznym piętrowym, murowanym, wybudowanym ok. 1975 r. jako budynek administracyjno – biurowy. W latach 2001 – 2002 wykonano roboty remontowo – adaptacyjne oraz zmieniono sposób użytkowania budynku na dydaktyczny. W 2004 r. wymieniono kotłownię              z węglowej na gazową zasilaną gazem propan – butan wraz z zainstalowaniem zbiornika gazu o poj. 6,4 m3 oraz zaadoptowano pomieszczenia składu opału na salę wykładową. Zbiornik gazowy stanowił własność TEZET S.A. a korzystanie z niego odbywało się na podstawie umowy dzierżawy. W chwili obecnej zbiornik jest zdemontowany, a umowa została rozwiązana.
W roku 2014 Gmina Opole Lubelskie dokonała zmiany sposobu użytkowania w/w budynku na budynek mieszkalny, socjalny. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową z sieci, kanalizacyjną z przyłączeniem do kanalizacji zbiorczej, centralnego ogrzewania z kotłowni gazowej, wentylacyjną, komputerową, sygnalizacji alarmowej i telefoniczną. Powierzchnia użytkowa budynku: 643 m2. Na działce urządzenia – utwardzenia placu trylinką, ogrodzenie części działki z siatki.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie, zatwierdzonego uchwałą Nr X/92/04 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 27.01.2004 r. (ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 48 poz. 985 z 17.03.2004 r.) w/w nieruchomość położona jest w obszarze urbanistycznym A-9, w terenie oznaczonym symbolami DG/UC i K(P)Z. Dla obszaru DG/UC plan ustala następujące przeznaczenie: działalność gospodarczo – usługowa przewidziana do sanacji i przekształceń strukturalnych, potencjalna rezerwa pod rozwój usług z zielenią towarzyszącą. Obszar K(P)Z – projektowana droga powiatowa w klasie ulic zbiorczych, o szerokości w liniach rozgraniczających 20-30 m i linii zabudowy min. 20 m – dla obiektów mieszkalnych, 10 m – dla pozostałych obiektów.
Nie określa się terminu zagospodarowania nieruchomości.

Szczegóły oferty

 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

 

Cena wywoławcza              - 690.000,-PLN

 

Wadium                                -  69.000,-PLN

 

Minimalne postąpienie ustalone przez uczestników przetargu, nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.  

 

 

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim ul. Lubelska 4 /sala konferencyjna - parter/ w dniu 16.02.2017 r. o godz. 10:00.

 

 

 

Wadium, z oznaczeniem numeru działki, należy wnieść w pieniądzu PLN do dnia 13.02.2017 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Opolu Lub. w PKO BP SA w Opolu Lubelskim nr 76 1020 3235 0000 5002 0007 4336, gdzie za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu. W tytule przelewu należy wpisać: „Przetarg na działkę nr ew. 2742 w Opolu Lubelskim”.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Nieruchomość nabywa osoba, która zaoferuje najwyższą cenę. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej do dnia podpisania notarialnej umowy o nabycie prawa własności nieruchomości kwotę równą 100% ceny osiągniętej w przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny odpis odpowiedniego rejestru. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest notarialnie poświadczone aktualne pełnomocnictwo. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej w przetargu uczestniczą oboje małżonkowie lub jedno z małżonków, jeżeli posiada notarialnie poświadczone aktualne pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności prawnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyli się od podpisania umowy notarialnej, Burmistrz Opola Lubelskiego może odstąpić od jej zawarcia. W tym przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Burmistrz zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w biurze Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, pokój Nr 109 lub telefonicznie pod nr (81) 827-72-23.

 

 

 

Załączniki do oferty